Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
 

HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha seni killustatud info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.


Et koduleht täidaks oma otstarbe, on oodatud igasugune info hariduslike erivajaduste, eripedagoogika ja kaasava hariduse alaste materjalide, projektide, koolituskursuste, uute väljaannete jm kohta.


HEV-koduleht on loodud ESF projekti "HEV õppevara koostajate koolitus" (2005-2007) raames. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse algatatud projektis koolitati õppevara koostajaid, koostati mahukas valik matemaatika ja loodusõpetuse töölehti põhikooli 6.-9. klassile lihtsustatud õppekava järgi, töötati välja HEV õppevara koostamise täiendusõppekursus ning loodi käesolev koduleht. Projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Perioodil 2008-2014 ellukutsutud ESF programmi "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" ühe põhitegevusena nähakse ette portaali www.hev.edu.ee  arendamist.
Programmi elluviimise käigus pööratakse põhitähelepanu ühelt poolt õpikute, tööraamatute, töölehtede ning mitmesuguste õpetajamaterjalide koostamisele ning teiselt poolt koostatava õppevara kättesaadavuse ja kasutuselevõtu soodustamisele läbi käesoleva kodulehe ning avalike infopäevade korraldamise.