Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Töölehtede teemad klassiti LÕKi järgi

Töölehtede teemad klassiti LÕKi järgi

5. klass  
Harilikud murrud 
HM01 Hariliku murru mõiste 4
HM02  Hariliku murru lugeja ja nimetaja diferentseerimine   2
HM05 Lihtmurd   2
 Osa leidmine arvust 
OA01 Osa leidmine arvust (1/2 leidmine) 2
OA02 Osa leidmine arvust (1/4, 1/3 leidmine)  2

6. klass  
Harilikud murrud 
HM03 Harilike murdude võrdlemine (lugejad võrdsed)  2
HM04 Harilike murdude võrdlemine (nimetajad võrdsed) 2
HM06  Liigmurd   3
HM07 Liht-ja liigmurru diferentseerimine (kujundid) 2
HM08 Liht-ja liigmurru diferentseerimine 2
HM09  Segaarv   2
HM13 Hariliku murru põhiomadus  4

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM20 Ühenimeliste lihtmurdude liitmine, mille tulemuseks lihtmurd 2
HM21 Ühenimeliste lihtmurdude lahutamine, mille tulemuseks lihtmurd 2
HM22 Ühenimeliste lihtmurdude liitmine, tulemuseks terve                                          2
HM24 Täisarvule lihtmurru liitmine, vastuseks segaarv 2
HM25 Segaarvust täisosaga võrdse arvu lahutamine 2
HM26 Segaarvust tema murdosaga võrdse hariliku murru lahutamine 2
HM27 Segaarvust täisarvu lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM28 Segaarvule lihtmurru liitmine, vastus ei vaja teisendamist 2

Osa leidmine arvust 
OA03 Osa leidmine arvust 2
OA05 Osa leidmine arvust. Ajaühikud  2
OA06 Osa leidmine arvust. Raskus- ja pikkusühikud  2

Kümnendmurrud 
KM01 Kümnendmurru mõiste  2
KM02 Kümnendmurru mõiste  2
KM03 Kümnendmurdude lugemine ja kirjutamine  2
KM04 Kümnendmurdude lugemine ja kirjutamine  4
KM05 Kümnendmurdude võrdlemine 4

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine (järguületamiseta) 
KM06 Täisarvu liitmine kümnendmurrule 2
KM07 Täisarvu lahutamine kümnendmurrust 2
KM08 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta, kohtade arv kümnendmurrus võrdne 2
KM09 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta, kohtade arv kümnendmurrus ei ole võrdne 2

7. klass  
Harilikud murrud 
HM10 Liigmurru teisendamine segaarvuks   1
HM11 Liigmurru teisendamine segaarvuks   2
HM12 Segaarvu teisendamine liigmurruks   2
HM14 Hariliku murru taandamine  2

Murdude teisendamine ühenimelisteks 
HM15 Murdude teisendamine ühenimelisteks, kui ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks   2
HM18 Erinimeliste murdude võrdlemine, kui lugejad on võrdsed 2
HM19 Erinimeliste murdude võrdlemine  2

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM23 Ühest tervest lihtmurru lahutamine 2
HM29 Segaarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM30 Segaarvule lihtmurru liitmine, vastuseks täisarv 2
HM31 Täisarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM32 Segaarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks lihtmurd 2
HM33 Ühenimeliste murdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2

Harilike murdude korrutamine ja jagamine 
HM48 Murru korrutamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM49 Murru korrutamine täisarvuga, taandamisega 2
HM50 Segaarvu korrutamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM51 Segaarvu korrutamine täisarvuga, taandamisega 2
HM52 Murru jagamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM53 Murru jagamine täisarvuga, taandamisega 2

Osa leidmine arvust, arvu leidmine tema ühe osa järgi 
OA04 Mitme osa leidmine 2
AO01 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (joonise järgi) 2
AO02 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (1/2 järgi)  2
AO03 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (1/3, 1/4 järgi) 2
AO04 Arvu leidmine tema ühe osa järgi 2
AO05 Arvu leidmine tema ühe osa järgi 2

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine (järguületamisega) 
KM10 Kümnendmurru lahutamine täisarvust   2
KM11 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine ühe järgu ületamisega 2
KM12 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine kahe või mitme järgu ületamisega 2
KM13 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM14 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM15 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM16 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine 
KM17 Kümnendmurru suurendamine 10, 100, 1000 korda 2
KM18 Kümnendmurru suurendamine 10, 100, 1000 korda 2
KM19 Kümnendmurru suurendamine 10, 100, 1000 korda 2
KM20 Kümnendmurru suurendamine 10, 100, 1000 korda 2
KM21 Kümnendmurru vähendamine 10, 100, 1000 korda  2
KM30 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kõik osad jaguvad täpselt 4
KM31  Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kõik osad jaguvad täpselt 2
KM32 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kümnendmurru terve või mõni kümnendkohtadest ei jagu täpselt 2
KM33 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kümnendmurru terve või mõni kümnendkohtadest ei jagu täpselt 2
KM34 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, vastusesse tekib null 2
KM35 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, vastusesse tekib null 2

8. klass  
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM34 Segaarvude liitmine ja lahutamine vastuse teisendamiseta 2
HM35 Segaarvude liitmine ja lahutamine teisendamisega 2

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM36 Erinimeliste murdude liitmine, ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks   2
HM37 Erinimeliste murdudelahutamine, ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks  2
HM38 Erinimeliste murdude liitmine, nimetajad ühistegurita 2
HM39 Erinimeliste murdude lahutamine, nimetajad ühistegurita 2
HM40 Erinimeliste murdude liitmine, nimetajaks vähim ühiskordne 2
HM41 Erinimeliste murdude lahutamine, nimetajaks vähim ühiskordne 2
HM42 Segaarvu ja lihtmurru liitmine 2
HM43 Segaarvu ja lihtmurru lahutamine 2
HM44 Segaarvude liitmine 2
HM45 Segaarvude lahutamine 2
HM46 Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine, kinnistamine 2
HM47 Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine, kinnistamine 2

Harilike murdude korrutamine ja jagamine 
HM54  Segaarvu jagamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM55 Segaarvu jagamine täisarvuga, taandamisega 2
HM56 Murdude ja segaarvude korruamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM57 Murdude ja segaarvude korrutamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM58 Murdude ja segaarvude jagamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM59 Murdude ja segaarvude jagamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM60 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM61 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM62 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM63 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2

Arvu leidmine mitme osa järgi 
AO06 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO07 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO08 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO09 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO10  Arvu leidmine mitme osa järgi 2

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine 
KM28 Kümnendmurru korrutamine (kahekohalise) täisarvuga 2
KM29 Kümnendmurru korrutamine (kahekohalise) täisarvuga 2
KM36 Kümnendmurru jagamine kahekohalise arvuga 2
KM37 Kümnendmurru jagamine kahekohalise arvuga 2
KM38 Kümnendmurru korrutamise ja jagamise kinnistamiseks 2
KM39 Kümnendmurru korrutamise ja jagamise kinnistamiseks 2
KM40 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega  4
KM41 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM42 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM43 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM44 Kümnendmurdude kinnistamine 2
KM45 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (pikkus) 2
KM46 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (mass) 2
KM47 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (raha) 2
KM48 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (pindala) 2
KM49 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna 2
KM50 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna  2
KM51 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna  2
KM52 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna  2

9. klass  
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine 
KM53 Kümnendmurdude teisendamine harilikeks murdudeks 2
KM54 Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks 2

Protsent 
PR01 Protsendi mõiste 4
PR02  Kümnendmurru avaldamine protsendina. Protsendi avaldamine kümnendmurruna 2
PR03  Ühe protsendi leidmine arvust 4
PR04 Mitme protsendi leidmine arvust 3
PR05 Mitme protsendi leidmine arvust 4
PR06 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 3
PR07 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR08 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR09 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR10 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR11 Arvu leidmine protsendi järgi 2