Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Töölehtede teemad klassiti RÕKi järgi

Töölehtede teemad klassiti RÕKi järgi

5. klass  
Harilikud murrud 
HM01 Hariliku murru mõiste 4
HM02  Hariliku murru lugeja ja nimetaja diferentseerimine   2
HM03 Harilike murdude võrdlemine (nimetajad võrdsed) 2
HM04 Harilike murdude võrdlemine (lugejad võrdsed) 2
 Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM20 Ühenimeliste lihtmurdude liitmine, mille tulemuseks lihtmurd 2
HM21 Ühenimeliste lihtmurdude lahutamine, mille tulemuseks lihtmurd 2
HM22 Ühenimeliste lihtmurdude liitmine, tulemuseks terve                                          2
HM23 Ühest tervest lihtmurru lahutamine 2

Kümnendmurrud 
KM01 Kümnendmurru mõiste 3
KM02 Kümnendmurru mõiste 2
KM03 Kümnendmurdude lugemine ja kirjutamine 2
KM04 Kümnendmurdude lugemine ja kirjutamine 4
KM05 Kümnendmurdude võrdlemine 4

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine (järguületamiseta) 
KM06 Täisarvu liitmine kümnendmurrule 2
KM07 Täisarvu lahutamine kümnendmurrust 2
KM08 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta, kohtade arv kümnendmurrus võrdne 2
KM09 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta, kohtade arv kümnendmurrus ei ole võrdne 2

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine (järguületamisega) 
KM10 Kümnendmurru lahutamine täisarvust   2
KM11 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine ühe järgu ületamisega 2
KM12 Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine kahe või mitme järgu ületamisega 2
KM13 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM14 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM15 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
KM16 Kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine 
KM17 Kümnendmurru korrutamine 10-ga 2
KM18 Kümnendmurru korrutamine 100-ga 2
KM19 Kümnendmurru korrutamine 1000-ga 2
KM20 Kümnendmurru korrutamine 10-ga, 100-ga, 1000-ga 2
KM21 Kümnendmurru jagamine 10-ga 2
KM22 Kümnendmurru jagamine 100-ga 2
KM23 Kümnendmurru jagamine 1000-ga 2
KM24 Kümnendmurru jagamine 10-ga, 100-ga, 1000-ga 2
KM25 Kümnendmurru korrutamine ja jagamine 10-ga, 100-ga, 1000-ga 2
KM26 Kümnendmurru korrutamine (ühekohalise) täisarvuga 2
KM27 Kümnendmurru korrutamine (ühekohalise) täisarvuga 2
KM28 Kümnendmurru korrutamine (kahekohalise) täisarvuga 2
KM29 Kümnendmurru korrutamine (kahekohalise) täisarvuga 2
KM30 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kõik osad jaguvad täpselt 4
KM31  Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kõik osad jaguvad täpselt 2
KM32 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kümnendmurru terve või mõni kümnendkohtadest ei jagu täpselt 2
KM33 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, kümnendmurru terve või mõni kümnendkohtadest ei jagu täpselt 2
KM34 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, vastusesse tekib null 2
KM35 Kümnendmurru jagamine ühekohalise täisarvuga, vastusesse tekib null 2
KM36 Kümnendmurru jagamine kahekohalise arvuga 2
KM37 Kümnendmurru jagamine kahekohalise arvuga 2
KM38 Kümnendmurru korrutamise ja jagamise kinnistamiseks 2
KM39 Kümnendmurru korrutamise ja jagamise kinnistamiseks 2
KM40 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 4
KM41 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM42 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM43 Neli aritmeetilist tehet kümnendmurdudega 2
KM44 Kümnendmurdude kinnistamine 2
KM45 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (pikkus) 2
KM46 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (mass) 2
KM47 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (raha) 2
KM48 Nimega arvude väljendamine kümnendmurruna (pindala) 2
KM49 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna 2
KM50 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna 2
KM51 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna 2
KM52 Kümnendmurdude väljendamine mitmenimelise arvuna 2
KM53 Kümnendmurdude teisendamine harilikeks murdudeks 2
KM54 Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks 2

6. klass  
Harilikud murrud 
HM05 Lihtmurd   2
HM06  Liigmurd   3
HM07 Liht-ja liigmurru diferentseerimine (kujundid) 2
HM08 Liht- ja liigmurru diferentseerimine 2
HM09  Segaarv   2
HM10 Liigmurru teisendamine segaarvuks   1
HM11 Liigmurru teisendamine segaarvuks   2
HM12 Segaarvu teisendamine liigmurruks   2
HM13 Hariliku murru põhiomadus  4
HM14 Hariliku murru taandamine  2
 Murdude teisendamine ühenimelisteks 
HM15 Murdude teisendamine ühenimelisteks, kui ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks   2
HM16 Murdude teisendamine ühenimelisteks, kui ühise nimetaja leidmiseks tuleb nimetajad korrutada   2
HM17 Murdude teisendamine ühenimelisteks, kui nimetajatel on võimalik leida vähim ühiskordne   2
HM18 Erinimeliste murdude võrdlemine, kui lugejad on võrdsed 2
HM19 Erinimeliste murdude võrdlemine  2

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 
HM24 Täisarvule lihtmurru liitmine, vastuseks segaarv 2
HM25 Segaarvust täisosaga võrdse arvu lahutamine 2
HM26 Segaarvust tema murdosaga võrdse hariliku murru lahutamine 2
HM27 Segaarvust täisarvu lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM28 Segaarvule lihtmurru liitmine, vastus ei vaja teisendamist 2
HM29 Segaarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM30 Segaarvule lihtmurru liitmine, vastuseks täisarv 2
HM31 Täisarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks segaarv 2
HM32 Segaarvust lihtmurru lahutamine, vastuseks lihtmurd 2
HM33 Ühenimeliste murdude liitmise ja lahutamise kinnistamiseks 2
HM34 Segaarvude liitmine ja lahutamine vastuse teisendamiseta 2
HM35 Segaarvude liitmine ja lahutamine teisendamisega 2
HM36 Erinimeliste murdude liitmine, ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks   2
HM37 Erinimeliste murdudelahutamine, ühe murru nimetaja osutub ühiseks nimetajaks   2
HM38  Erinimeliste murdude liitmine, nimetajad ühistegurita 2
HM39 Erinimeliste murdude lahutamine, nimetajad ühistegurita 2
HM40 Erinimeliste murdude liitmine, nimetajaks vähim ühiskordne 2
HM41 Erinimeliste murdude lahutamine, nimetajaks vähim ühiskordne 2
HM42 Segaarvu ja lihtmurru liitmine 2
HM43 Segaarvu ja lihtmurru lahutamine 2
HM44 Segaarvude liitmine 2
HM45 Segaarvude lahutamine 2
HM46 Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine, kinnistamine 2
HM47 Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine, kinnistamine 2

Harilike murdude korrutamine ja jagamine 
HM48 Murru korrutamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM49 Murru korrutamine täisarvuga, taandamisega 2
HM50 Segaarvu korrutamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM51 Segaarvu korrutamine täisarvuga, taandamisega 2
HM52 Murru jagamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM53 Murru jagamine täisarvuga, taandamisega 2
HM54  Segaarvu jagamine täisarvuga, taandamiseta 2
HM55 Segaarvu jagamine täisarvuga, taandamisega 2
HM56 Murdude ja segaarvude korruamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM57 Murdude ja segaarvude korrutamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM58 Murdude ja segaarvude jagamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM59 Murdude ja segaarvude jagamine täisarvuga, kinnistamine 2
HM60 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM61 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM62 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2
HM63 Neli aritmeetilist tehet harilike murdudega 2

Osa leidmine arvust, arvu leidmine tema ühe ja mitme osa järgi 
OA01 Osa leidmine arvust (1/2 leidmine) 2
OA02 Osa leidmine arvust (1/4, 1/3 leidmine) 2
OA03 Osa leidmine arvust 2
OA04 Mitme osa leidmine 2
OA05 Osa leidmine arvust. Ajaühikud 2
OA06 Osa leidmine arvust. Raskus- ja pikkusühikud 2
AO01 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (joonise järgi) 2
AO02 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (1/2 järgi) 2
AO03 Arvu leidmine tema ühe osa järgi (1/3, 1/4 järgi) 2
AO04 Arvu leidmine tema ühe osa järgi 2
AO05 Arvu leidmine tema ühe osa järgi 2
AO06 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO07 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO08 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO09 Arvu leidmine mitme osa järgi 2
AO10  Arvu leidmine mitme osa järgi 2

Protsent 
PR01 Protsendi mõiste 4
PR02  Kümnendmurru avaldamine protsendina. Protsendi avaldamine kümnendmurruna 2
PR03  Ühe protsendi leidmine arvust 4
PR04 Mitme protsendi leidmine arvust 3
PR05 Mitme protsendi leidmine arvust 4
PR06 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 3
PR07 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR08 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR09 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR10 Protsendi leidmise asendamine osa leidmisega 2
PR11 Arvu leidmine protsendi järgi 2