Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Veel kaugete aegade lugusid

Veel kaugete aegade lugusid

Lugemistekstid 7. klassi ajalooõpiku  „Kaugete aegade lood“ juurde.

Kehtivas õppekavas pööratakse suurt tähelepanu uute teadmiste lõimimisele olemasolevatega, ainetevaheliste seoste loomisele ja õpitava sidumisele reaalse eluga. Lisamaterjali eesmärgiks ongi aidata leida kokkupuutepunkte mineviku  ja tänapäeva vahel, luua seoseid teistes õppeainetes õpitavaga ning kujundada  terviklikumat maailmapilti.
Tekstid võimaldavad ajalooõpetuse lõimimist lugemistundidega („Tasuja“, „Porkuni preili“, „Romulus ja Remus”), inimeseõpetusega ( „Keskaja söögikombed”, „Keskaja mood“). Lisamaterjali saab kasutada kultuuripädevuse arendamisel (hansapäevade, keskaja päevade, filmide „Verekivi“ ja „Viimne reliikvia” ajalooline taust)  ja alustekstina loovtööde kirjutamisel.

Lugemistekstid on koostanud Leili Pukk ning on kättesaadavad siit.