Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Põhikooli inglise keele õppevara õpiraskustega lastele

Põhikooli inglise keele õppevara õpiraskustega lastele

Lihtsustatud õppematerjal inglise keele õppimiseks põhikoolis ja õppematerjali juurde kuuluv vastuste vihik

Töövihik Step by Step on mõeldud põhikooli vanuseastmele (5.-9. klass) eeldusel, et inglise keelt on juba õpitud 4-5 aastat. Lugemistekstid on valitud õppekomplektist English Step by Step 4 (M. Kariis, M.Peets. Koolibri). Arvestatud on soovitustega, mis puudutavad  õppematerjalide kohandamist õpiraskusega õpilastele: kirjafont, reavahe, tekstide liigendus, töökorralduste vormistamine, jne.

Töövihik koosneb neljast õppeühikust (Unit), mis algavad pikemate lugemistekstidega. Tekstid on püütud valida nii, et need pakuksid huvi nii 12 kui ka 15 aastasele.

Tekstide ees on uued sõnad koos tähendustega ning selles järjekorras, milles nad ilmuvad tekstis. Tekstis on need sõnad alla joonitud, et lapsel oleks kergem tähendusi leida. Kõik tekstid on jagatud umbes 4-realisteks lõikudeks, et vähendada lapse vastumeelsust pikkade tekstide vastu. Lõikude vahel on võimalik teha pause, et arutada loetu üle, sinna on lisatud küsimused, et laps ise või õpetaja saaks kontrollida arusaamist. Lõigud on nummerdatud. Harjutustes, mis on tekstiga töötamiseks, on nii küsimused kui fraasid varustatud lõikude numbritega võimaldamaks lapsel kiiremini vastuseni jõudmist.

Grammatikateemad on enamasti antud tabelivormis, et lapsel oleks lihtne nö näpuga järge ajada. Teooriaosi toetavad harjutused on koostatud kordamisprintsiipi arvestades. Esimesed tõsisemad probleemid inglise keele omandamisel on seotud grammatikaga. Nii mõnelgi lapsel jäävad algastmel kinnistumata pealtnäha lihtsad asjad: asesõnade süsteem, ainsus ja mitmus. Sellest lähtuvalt on töövihikus suurt tähelepanu pööratud grammatilise vundamendi kindlustamisele.

Käsitletavad teemad grammatikas:
• forming plural;
• personal pronouns/ possessive adjectives and pronouns/ reflexive pronouns;
• capital letters;
• present simple;
• saying and writing dates;
• countable/ uncountable nouns;
• article a/ an;
• article the with geographical terms;
• some-/ any-;
• present continuous;
• past simple;
• ordinal numbers;
• past continuous.

Õpioskuste arendamist toetavad korraldused tööjuhendites nagu näiteks jooni alla või too markeriga esile.

Töövihiku lõpus on tabelid: Irregular Verbs, Irregular Plural of Nouns, Numerals. Samuti on seal õppetükkide kaupa sõnade õigekirja hajutamiseks mõeldud leheküljed.

Õppevara on valminud TÜ õpiabiõpetaja ümberõppe kursuse lõputööna (autor Margit Kariis, juhendaja Kaja Plado). Õppevara paberversioon ilmus käesoleva aasta aprillis kirjastuses Saara.
Paberversiooni tellimiseks tuleb võtta ühendust autoriga (margit.kariis@gmail.com).
Materjal baseerub kirjastus Koolibri poolt 2007 välja antud õpikul Step by Step 4 (M. Kariis, M. Peets). Sobib kasutamiseks lastele, kes on vähemalt neli aastat juba inglise keelt õppinud ja siis hätta jäänud.


..